STRATEGIJA

Primarni cilj je da se aktivira izvanredan potencijal rečne obale i kao integralni deo grada izgradi savremeni urbani centar koji će unaprediti izgled i značaj ne samo lokacije već i celog Beograda.

Luka Beograd

PRESS

STRATEGIJA

U prethodnim decenijama, najveći svetski gradovi postepeno su otkrivali svoja priobalja i njihove potencijale, transformišući zastarale i nefunkcionalne industrijske zone u kvalitetne lokacije sa višestrukim namenama, stambenog, komercijalnog, kulturnog i sportskog karaktera.

Reč je o arhitektonsko-urbanistickim projektima koji su imali ključnu ulogu u okviru razvojnih strategija tih gradova, ostvarivanju njihove konkuretnosti u globalnoj hijerarhiji i nadmetanju za investicije i posetioce.

Beograd je sigurno među poslednjim metropolama u Evropi koje nisu iskoristile i u postojeće gradsko jezgro integrisale ogroman potencijal svog priobalnog područja. Trenutno stanje ogleda se u neadekvatnim i degradirajućim sadržajima i devastiranim industrijskim zonama. Potencijali velikih i neuređenih površina i poteza su neiskorišćeni bez prisustva atraktivnih tačaka i ciljnih destinacija.

Kompanija Luka Beograd je u saradnji sa vodećim arhitektama današnjice preduzimajući veoma važan prvi korak u aktiviranju beogradskog priobalja, razvila projekat „Grad na vodi" koji će se prostirati na 96 ha zemljišta, od Toplane "Dunav" na Dorćolu do Pančevačkog mosta.

Jedan od najpoznatijih arhitekata današnjice Daniel Libeskind i ugledna konsultatnska kuća za javne prostore Gehl Architects, angažovani su kako bi zajedno sa našom kompanijom Lukom Beograd razvili viziju razvoja novog urbanog kompleksa i na taj način i revitalizovali ovo industrijsko područje koje se nalazi u neposrednoj blizini centra grada.

Početna vizija je bila da se aktivira izvanredan potencijal rečne obale i kao integralni deo grada izgradi savremeni urbani centar koji će unaprediti izgled i značaj ne samo lokacije već i celog Beograda.

Konsultantska kuća Gelh Arhitects je na osnovu analize javnog života, upotrebe javnog prostora i urbane matrice Beograda formulisala strategije i smernice razvoja područja kao okvir detaljnije planske dokumentacije i Master plana.

Osnovna ideja od koje polazi ova konsultantska kuća je da korišćenje javnog prostora predstavlja ključni momenat za kvalitet življenja u urbanoj sredini.

Postavljene strategije i smernice predstavljaju okvir za skup urbanih kvaliteta javnog prostora definisanih iz perspektive čoveka i svakodnevnih aktivnosti. One treba da osiguraju kvalitetan prostor na obali reke, dinamičan javni život, socijalnu interakciju i raznovrsnost i različitost unutar novog urbanog konteksta koji će postati integralni deo grada.

Daniel Libeskind Studio je na osnovu strategija i smernica Gehl Architects pristupio relizaciji Master plana koji predstavlja strukturnu osnovu čitavom kompleksu, njegovim postojećim i potencijalnim prednostima.

Master plan je sofisticiran model koji određuje uputstva za projektovanje javnih površina, način na koji su ulice, skverovi i otvoreni prostori kvartova povezani, definiše visinu i dimenzije zgrada, utvrđuje predloženu povezanost zgrada i otvorenog prostora, identifikuje mrežu obrazaca kretanja pešaka, biciklista,vozila ili javnog transporta.

Master plan takođe definiše osnove za određivanje najvažnijih infrastrukturnih elemenata i funkcionalnih potreba kao i ograničenja koja proizilaze iz same lokacije i tako povezuje fizičku formu sa društveno-ekonomskim i kulturnim okruženjem.

Postavljene kriterijume za ostvarivanje urbanističkih kvaliteta Daniel Libeskind studio je razradio kako bi sa jedne strane aktivirao veliki potencijal priobalja i izuzetnu lokaciju transformisao u atraktivnu destinaciju Beograda, a sa druge strane novi urbani razvoj obimom i strukturom povezao s postojećom urbanom matricom, identitetom i dinamikom starog jezgra grada.

Integrisani u zajedničku viziju kao rezultat saradnje dva specifična pristupa Gehl Architects i Daniel Libeskind Studija sledeći elementi predstavljaju stratešku osnovu za razvoj novog urbanog centra :

UMREŽENE JAVNE POVRŠINE
Mreža povezanih atraktivnih javnih prostora koja daje prioritet pešacima i biciklistima

OBALA
Aktiviranje izuzetnog potencijala rečne obale kao integralnog dela grada i izgradnja atraktivnog javnog prostora koji će unaprediti izgled i značaj ne samo lokacije već i celog Beograda

VELIKI JAVNI PARK
Centar razvoja, kontinuirana zelena površina duž cele lokacije kao novi javni park, koji se nalazi u neposrednoj blizini strogog centra grada

VIŠESTRUKA NAMENA
Integracija funkcija i sadržaja u urbanom prostoru, kreiraće uslove za preklapanje raznovrsnih aktivnosti, dinamičnu atmosferu i otvorenost za najrazličitije grupe korisnika tokom cele godine

RAZLIČITOST KVARTOVA
Svaki kvart je po svojoj nameni, karakteru i specifičnom identitetu poseban i dizajniran u skladu sa višestrukom namenom

HIJERARHIJA ULICA
Hijerarhija ulica stvara uslove za uravnoteženu saobraćajnu mrežu i laku orijentaciju

GUSTINA
Cilj Master plana je da stvori deo grada koji će se smatrati integralnim delom gradskog centra u pogledu uličnih aktivnosti i dinamičnosti javnih prostora

ARHITEKTURA

Afirmacija arhitektonskih ostvarenja koja će unaprediti izgled i značaj Beograda zatim bioklimatske i energetski efikasne arhitekture održivog razvoja, integracija, ponovno korišćenje i transformacija istorijskih objekata Luke Beograd

FAZNOST
Raspored kvartova u Master planu daje mogućnost da oni budu razvijeni postepeno u fazama

POVEZANOST
Urbana matrica kompleksa je projektovana da se nastavlja na ostali deo grada, tako da će se postojeće ulice samim tim produžiti u nove saobraćajnice