FAZNOST

Raspored kvartova u master planu daje mogućnost da oni budu razvijeni postepeno u fazama.

Faznost

Luka Beograd

PRESS

FAZNOST

S obzirom na dimenzije, lokaciju i zatečeno stanje na području, kompleks „Grad na vodi" ima status velikog gradskog projekta koji zahteva poseban pristup i metodologiju realizacije.
Mnogobrojne analize i studije u cilju urbanističkog razvoja Dunavskog amfitetra u okviru kojeg se nalazi i lokacija Luke Beograd su u prethodnom periodu već izvršene od strane releventnih instuticija Urbanističkog Zavoda Beograda, Arhitektonskog fakulteta, Društva urbanista i drugih udruženja.
Kompanija Luka Beograd je sa svoje strane angažovala renomirane konsultantske kuće iz zemlje i inostranstva koje su obavile dodatna istraživanja, studije životne sredine i saobraćaja, prostorne provere, analize i procene privredno-ekonomskih efekata urbanizacije.
Nakon ovih istraživanja i analiza pristupilo se razvoju Master plana, područja za koji je kompanija Luka Beograd angažovala najrenomiranijeg arhitektu današnjice Daniela Libeskinda i uglednu konsultatnsku kuću za javne prostore Gehl Architects, koja je radila za gradske vlade Njujorka, Londona, Ciriha, Sao Paula, Osla i Kopenhagena.
Predfaza koja prethodi građevinskoj realizaciji projekta, podrazumeva planove detaljnih regulacija i pripremu terena uz neophodne prateće studije:
Geotehnička i ekološka ispitivanja koja će pružiti nalaze o preovlađujućim geotehničkim uslovima i postojećim nivoima zagađenja zemljišta, vode i taloga na terenu. Istovremeno u skladu sa savremenim ekološkim principima, zgrade predviđene za rušenje, biće reciklirane i iskorišćene kao polovni građevinski materijal.
Procena uticaja na životnu sredinu (Environmental Impact Assessment - EIA), budući da je oblast najverovatnije zagađena do izvesnog stepena. Hidraulične simulacije će obuhvatiti detaljnu procenu uticaja hidraulike, sedimentacije i kvaliteta vode na razvoj priobalja. Takva studija uključiće i detaljno modelovanje hidraulike i sedimentacije lučke oblasti.
Usmerene su na poboljšanje kvaliteta vode u lučkom basenu, koji je u neadekvatnom stanju zbog visokozagađujućih utovara sa Dunava i biohemijskih transformacionih procesa u lučkom talogu.
Simulacije vetra će pokazati udare i opterećenja vetra na visoke zgrade i objekte, vizuelizaciju protoka vazduha izmedju zgrada i javnih površina kao i kretanje senki tokom dana.

FAZE
Raspored kvartova u Master planu daje mogućnost da oni budu razvijeni postepeno u fazama. S obzirom da svaki kvart može da funkcioniše kao zasebna celina kompleks može da se razvija u skladu sa potrebom i vremenskim parametrima. Sami kvartovi su fleksibilni i mogu se prilagoditi budućim zahtevima u pogledu namene, veličine i visine zgrada.

Razvoj kvartova će se odvijati u četiri faze od po četiri i pet godina po sledećem redosledu :

  1. Distrikt zelenih krovova , deo novog šetališta na obali, linearni park i objekat industrijskog nasledja, hala "Metalci"
  2. Donji grad i Istočni Dorćol
  3. Beogradski Siti, Dunavski distrikt i objekat industrijskog nasledja-Čeona hala
  4. Dunavska Luka, kanal

U okviru prve faze izgradnja novog podvožnjaka u Francuskoj i Dunavskoj ulici kako bi se omogućio pristup lokaciji, početni deo linearnog parka i integrisanje dugačke hale (Metalci) čine početni momenat ove faze.
Preoblikovanje postojeće obale Dunava i davanje novog oblika basenu koji će formirati skver blizu reke, kao i zgrade Distrikta zelenih krovova, pratiće izgradnja četiri bloka koja formiraju ulaz ili portal do priobalja kao centralni deo ove faze.
Nakon toga sledi izgradnja preostalog dela Distrikta zelenih krovova , objekata zapadno od Francuske ulice i na južnom kraju uključujući i drugi deo linearnog parka, veliku fontanu amfiteatar i prostor travnjaka.